Sede electrónica Concello de Cee

19:23:51 Luns 25 de maio 2020
Estás en:

Sobre a sede

Interrupcións do servizo

16/03/20
Suspensión dos termos e interrupción dos prazos dos procedementos administrativos en curso

Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 contemplaba na súa Disposición Adicional Terceira a suspensión de termos e a interrupción de prazos para a tramitación dos procedementos administrativos:

1. Suspéndense termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos renovarase no momento en que perda vixencia o presente real decreto ou, no seu caso, as prórrogas do mesmo.

2. A suspensión de termos e a interrupción de prazos aplicarase a todo o sector público definido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

3. Non obstante o anterior, o órgano competente poderá acordar, mediante resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución estritamente necesarias para evitar prexuízos graves nos dereitos e intereses do interesado no procedemento e sempre que este manifeste a súa conformidade, ou cando o interesado manifeste a súa conformidade con que non se suspenda o prazo.

4. A presente disposición non afectará os procedementos e resolucións aos que fai referencia o apartado primeiro, cando estes veñan referidos a situacións estreitamente vinculadas aos feitos xustificativos do estado de alarma.

Posteriormente, o Real Decreto 465/2020, do 17 de marzo, modifica o RD 463/2020, entre outros aspectos, o establecido na esta Disposición, apartado cuarto, engadindo dous novos apartados 5 e 6:

4. Sen prexuízo do disposto nos apartados anteriores, desde a entrada en vigor do presente real decreto, as entidades do sector público poderán acordar motivadamente a continuación daqueles procedementos administrativos que veñan referidos a situacións estreitamente vinculadas aos feitos xustificativos do estado de alarma, ou que sexan indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos.

5. A suspensión dos termos e a interrupción dos prazos a que faise referencia no apartado 1 non será de aplicación aos procedementos administrativos nos ámbitos da afiliación, a liquidación e a cotización da Seguridade Social.

6. A suspensión dos termos e a interrupción dos prazos administrativos a que faise referencia no apartado 1 non será de aplicación aos prazos tributarios, suxeitos a normativa especial, nin afectará, en particular, aos prazos para a presentación de declaracións e autoliquidacións tributarias.