Sede electrónica Concello de Cee

11:27:57 Domingo 16 de maio 2021

Información

INTERVENCIÓN

03/05/2021

INFORMACION PÚBLICA CONTA XERAL 2020

A Comisión Informativa de Economía e Facenda, na sesión realizada o día 26 de abril de 2021, ditaminou favorablemente a Conta Xeral de 2020 do Concello de Cee. 

Sométese ao trámite de información pública a Conta Xeral 2020, polo prazo de quince días, a partir da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante os cales e oito máis os interesados poderán examinala e presentar as reclamacións, reparos ou suxestións que consideren oportunas


Xustificantes de Publicación: